Zelfonderzoek

De functie van het zelfonderzoek is het primair belang, dat u zicht krijgt op het product dat u de arbeidsmarkt aanbiedt. De volgende onderdelen krijgen de aandacht:

1. Sollicitatieactiviteiten
Vragen die u zich zelf kunt stellen zijn:
– hoe lang ben ik al aan het zoeken?
– volgens welke methode?
– op hoe veel vacatures heb ik gereageerd?
– hoeveel uitnodigingen volgden daarop?
– het aantal open sollicitaties
– hoeveel uitnodigingen volgden daarop?
– volgden er tweede gesprekken?
– het aantal gevoerde netwerkgesprekken
– welke hebben geleid tot verwijzingen?
– hoe veel vervolggesprekken?
– bij hoe veel bureaus en waar staat u als werkzoekende ingeschreven?
– bent u te vinden als werkzoekende bij welke sociale media?
– op welke functies hebt u gesolliciteerd?

2. Persoonlijke achtergronden
Ten behoeve van uw presentatie naar de arbeidsmarkt toe i.c. de selecteur is het nuttig om informatie over uw persoonlijke achtergrond paraat te hebben. Te denken valt daarbij aan:
– het milieu, uw thuissituatie
– belangrijke veranderingen in de tijd qua hobby's, vrijetijdsbesteding en sociaal leven
– zijn er momenten van belangrijke persoonlijke groei aan te geven?

3. Opleiding + kennis
Een inventarisatie van alle gegevens die betrekking hebben op de door u gevolgde opleiding en kennis, al dan niet middels een opleiding vergaard.
– basisopleiding
– andere opleidingen, cursussen, trainingen al dan niet afgesloten met diploma's
– kennis in het kader van uw werk opgedaan. Te denken aan kennis van technieken,
systemen, producten, branches.
– Kennis buiten het kader van uw werk opgedaan. In het kader van een hobby,
handvaardigheid of artisticiteit
– welke vakliteratuur las of leest u?
– welke literatuur las of leest u buiten het kader van uw werk?
– professionele lidmaatschappen, nevenfuncties, bestuursfuncties had of heeft u?
– hebt u gepubliceerd, gaf u lezingen, workshops of trainingen?
– hoe goed bent u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen die zich in uw branche
voordoen?
– blijken er leemtes in uw kennispakket te zijn en wilt u die aanvullen? Hoe zou u die ont-
brekende kennis willen vergaren?

4. Arbeidsverleden
Het is van belang, voordat u solliciteert, doch zeker vóór het sollicitatiegesprek goed op een rij te hebben hoe uw arbeidsverleden er uitzag en vooral van welke competenties u gebruik maakte, welke verantwoordelijkheden u had en welke de resultaten waren.
Analyseer dat per functie;
– functienaam, werkgever en periode
– welke waren uw taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden?
– welke was uw belangrijkste bijdrage in die functie?

5. Motiverende en demotiverende omstandigheden
Teneinde een goede keuze te maken t.b.v. uw nieuwe functie is het van belang te weten wat u motiveert of juist demotiveert.
Bekijk uw hele werkzame leven en geef aan
– welke omstandigheden in uw werk motiveren. Welke functie af u in dat opzicht de
meeste voldoening?
– welke omstandigheden in uw werk demotiveerde u. In welke functie kwam dat het
meeste voor?

6. Negatieve factoren
Teneinde niet weer verstrikt te raken in onprettige werksituaties is het van belang tevoren te onderzoeken welke de mogelijke negatieve factoren waren die uw werk beïnvloedden.
– welke negatieve omstandigheden hebben u tegen gezeten in uw loopbaan?
– zijn er omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat anderen u niet zo sympathiek of
zelfs onbekwaam vinden?
– zijn er zaken in uw werksituatie niet gelukt?
– denk er over na, wat daadwerkelijk tot uw ontslag heeft geleid en schrijf daarna het
verhaal op, zoals u het eventueel bij een sollicitatie of elders zou vertellen.

7. Succesverhalen
Vóór u solliciteert is het van belang uw competenties te kennen. Met succesverhalen kunt u die competenties onderbouwen. Immers de combinatie van kernvaardigheden, interesses en ervaringsgebieden alsmede een persoonlijke stijl bepalen in hoge mate een optimale match in de toekomstige functie.
a. opsporen persoonlijke successen
Een leidraad is om over elke 5 jaar van uw leven twee tot drie successen e benoemen.
Veelal worden successen uit het werkzame leven genoemd, vergeet daarbij niet uw privéleven. Uit de succesverhalen uit uw privéleven kunnen competenties worden gedestilleerd die u uiteraard ook in uw werkzaam leven paraat hebt.
b. maak een rangorde van meest belangrijkste successen die u hebt genoteerd. Geadviseerd wordt er meer dan vijf paraat te hebben. De succesverhalen worden vervolgens uitgewerkt:
– situatieschets
– analyse
– oplossing en
– het resultaat.
In de situatieschets geeft u aan hoe het probleem zich aan u voordeed.
In de analyse geeft u aan welke uw aanpak en acties waren om tot een oplossing e komen
In de oplossing geeft u het resultaat van uw actie(s) aan.
Het resultaat is dat u, uw verhaal overlezend aangeeft van welke competenties en vaardigheden u gebruik hebt gemaakt.
Vervolgens prent u zich de verhalen in uw geheugen opdat u middels de succesverhalen uw competenties of vaardigheden binnen twee minuten goed kunt presenteren.

8. De functie van werk in uw leven
Van belang is te weten welke waarde(n) u toekent aan werk.
– De vraag is wat u in werk zoekt
– welke plaats werk in u leven heeft
– wat u wel of niet daar voor over hebt en
– in hoe verre werk past in de rest van uw leven.

9. Uw dienstenaanbod
Uit al het voorgaand kunt u een beeld samenstellen van u zelf en van het aanbod dat u aan de arbeidsmarkt gaat presenteren.
Dit doet u aan de hand van de
– vijf belangrijkste interesse- en ervaringsgebieden
– vijf meest kenmerkende competenties en vaardigheden en
– vijf karakteristieken die uw persoonlijke stijl bepalen.

Marktonderzoek

Het marktonderzoek heeft tot functie om na te gaan waaruit uw specifieke vraag naar een nieuwe werkkring bestaat. Dit wordt gedaan aan de hand van
1. uw functiegebieden en de
2. specificaties
3. samenvatting marktonderzoek

Functiegebieden:
Geef aan in welke functiegebieden u naar uw oordeel inzetbaar bent en ook wilt zijn.
Om enkele functiegebieden te noemen, doch deze lijst is slechts een voorbeeld:
Accounting, Management,
Automatisering, Marketing,
Bestuur, Personeel,
Dienstverlening, Planning,
Finance + administratie, Research,
Import, Leiding, Logistiek, Techniek.

Noteer vijf functiegebieden, hanteer uw eigen functiegebieden, niet slechts uit bovenstaande lijst. Geef vervolgens aan voor hoeveel % u reëel inzetbaar in dit functiegebied. De som van de percentages mag niet de 100 % overschrijden.

Specificaties:
Geef nu per functiegebied aan welke uw specificatie is:
Bij voorbeeld: bij Marketing kent men een range van activiteiten doch uw specificatie is planning. Daar bent u het beste in.
Bij voorbeeld: bij Personeel en Organisatie is uw specificatie bemiddeling.

Samenvattend m.b.t. marktonderzoek:
Het voorgaand overziend kunt u nu concluderen in welke functiegebieden u het meest reëel inzetbaar bent en u kunt er vervolgens een volgorde aangeven.
Interessant wordt het als bij de verschillende functiegebieden de zelfde specificaties zijn genoteerd. Hetgeen dan zou kunnen betekenen dat u in een volgende functie deze specificatie heel nuttig kunt inzetten of wellicht een andere functie gaat zoeken waar deze specificatie van belang is. Nuttig is om een succesverhaal (of meerdere) paraat te hebben die uw specificatie(s) duidelijk maakt (maken).

Samenvatting

De resultaten van de beide onderzoeken kunt u uitstekend gebruiken voor het bepalen van de branche, van de functie en van de functie- elementen. Eveneens voor het samenstellen van een profielschets en van de z.g. elevator pitch oftewel een korte, vooral bondige presentatie van uw capaciteiten, ervaringen èn welke functie u ambieert.
Maximale verteltijd bedraagt twee minuten (de tijd die de lift er over doet om in een gebouw van parterre naar de bovenste verdieping te komen). Nuttig is een dergelijke presentatie bij het netwerken. Doch ook te gebruiken in uw sollicitatiebrief op uw website of in de sociale media.