De arbeidsmarkt kan globaal gesproken op twee manieren worden benaderd:
1. vanuit uw stoel
2. persoonlijk.

In dit hoofdstuk komen aan de orde:
CV
Motivatiebrief
Sociale media
Uitzendbureaus
Netwerken
Sollicitatiegesprek

1. Vanuit uw stoel:
In het kort worden de verschillende soorten van cv's behandeld en een sollicitatiebrief.

a. Het cv.

Wij onderscheiden het chronologische, het anti chronologische, het functionele en daarnaast het uiterst creatieve cv.
Het chronologische cv heeft de volgende opbouw

Personalia:
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
E-mailadres:
Soms is het nuttig, afhankelijk van de functie om er aan toe te voegen, doch niet altijd noodzakelijk
Nationaliteit:
Burgerlijke staat:
Geloof:

Persoonsprofiel:

Opleiding:
Middelbaar:
Hoger:
Overige:
Momenteel studerend voor:
Zelfstudie:
Cursussen:
Specifieke kennis van:

Talenkennis:
Engels: U kunt hier invullen: vloeiend, voldoende, vaktaal, goed.
Duits:
Frans:
Spaans:
Andere taal;

Het komt bijna niet meer voor maar voor degene die het aangaat:
Militaire Dienst:
Periode:
Onderdeel:
Eindrang:

Werkervaring:
Jaren:
Functie:
Verantwoordelijk voor:
Speciale projecten:
Budget: Voor zo ver van toepassing
Vrije tijd:
Sportbeoefening:
Maatschappelijke activiteiten:
Lidmaatschappen:
Bestuurlijke functies:
Hobby's:

Dit cv is zeer goed te gebruiken door studenten en schoolverlaters

b. Het anti chronologische heeft veel overeenkomsten met het chronologisch cv., doch bij de werkervaring wordt gestart met de laatste functie.
Dit cv is te gebruiken in alle leeftijdsgroepen.

c. Het functionele cv
Uit de zelf- en marktanalyse zijn enkele van uw toonaangevende competenties naar voren gekomen. Het is natuurlijk het meest handige als deze competenties enigszins overeen komen met die in de vacature. Uiteraard noemt u ze ook in het persoonsprofiel waarna u ze apart behandelt en aansluitend aangeeft waar u die competentie hebt ingezet en met welk resultaat.
Een voorbeeld

CURRICULUM VITAE

Naam : Gerard Janssens
Geboortejaar : 19
Adres :
Mobiel en E-mail :

Persoonlijke vaardigheden
Succesvol opzetten van organisaties, inclusief de onderhandelingen met banken, instanties alsmede de belastingdiensten. Het opstarten en vormgeven aan de organisatie èn het vormgeven van de strategie. Mijn sterke kant ligt bij het “openen van deuren” en het creatief oplossen van vastzittende problemen.

Toelichting op
mijn drie sterkste vaardigheden:

Management capaciteiten
Deze capaciteiten heb ik voornamelijk ingezet zowel in mijn adviseurschap als ook als directeur eigenaar van 4 boek- en kantoorboekhandels èn als leidinggevende van het secretariaat bij B.........
Studies maken t.b.v. het vestigen van Nederlandse bedrijven in het Oostblok
Oprichten van BV’s en de aankoop van onroerend goed in Nederland als ook in het buitenland.
Verzorgen van subsidieaanvragen èn onderhandelingen met overheidsinstellingen, belastingdiensten en banken.
Bij B......... een totale reorganisatie doorgevoerd.
Omzetverhoging winkels middels doorvoering directe importen bewerkstelligd.
Aantal werknemers 24, omzet circa 5 mio (in guldens).
Startte op en leidde gedurende 2 jaar voor een klant een hotel in het Oostblok.

Problemen oplossen / mediation
Als directiesecretaris regelmatig bemiddeld bij conflicten tussen personeel 4000 wereld wijd en directie B..........
Vervulde 8 jaar de functie van voorzitter OR bij B.........
Afwikkelen van schadeclaims met als tegenpartij b.v. Saudi Arabische overheden.
Zowel in mijn eigen bedrijf, bij B......... als ook voor opdrachtgevers los en loste ik problemen op met overheden, belastingdiensten en banken.
Van de 10 rechtszaken won ik er 9.

Fiscaal juridische capaciteiten
Bij B......... was ik verantwoordelijk voor alle contracten die werden gesloten, alsmede de naleving daarvan, het opstellen als ook de contractanalyse.
Begrotingen opstellen voor exploitatiekosten van de schepen
Begrotingen opstellen voor exploitatiekosten t.b.v. 4 winkels
Afhandeling van schadeclaims in de scheepvaart.
Het maken van rendementsberekeningen, het betrof projecten meer dan 500 miljoen gulden
Zette joint ventures op o.a. in de VS.

Mijn werkverleden
1997 – heden zelfstandig adviseur Oostbloklanden
1995 – 1997 zelfstandig adviseur Nederland
1991 – 1995 directeur eigenaar 4 boek- en kantoorboekhandels
1974 – 1991 B..........

Overige werkgevers:

Opleiding
…..

Talenkennis

schriftelijk verbaal
Engels vloeiend goed
Duits goed goed
Frans passief passief
Hongaars passief redelijk

Vrije tijd (voor zover aanwezig)
Gedegen zelfstudie van de filosofie, godsdienst, geschiedenis en astrologie.
Ornithologie.
Thans vervul ik de functie van penningmeester van de Nederlandse ……

Deze vorm van cv is goed bruikbaar bij wat zwaardere functie. Of te gebruiken door sollicitanten die een ruime werkervaring hebben.

c. Het alternatief cv:
Ik noem dit cv omdat in mijn praktijk een enkeling daarmee wel eens succes had, dat wil zeggen: op gesprek kwam, meer niet.
Creatieve voorbeelden zijn er genoeg; ik ben geen voorstander van een creatief cv, behalve als de functie creativiteit verlangt. Twee voorbeelden:
– de vorm van de advertentie (kleur, opzet, lettertype) gebruiken om uw gegevens er in op
te nemen.
– slechts enkele personalia, mogelijk competenties vergezeld doen gaan van foto's.

Wat belangrijk is: het cv dient te passen bij u. Als zodanig is elk cv persoonlijk en uniek. In mijn sollicitatietrainingen heb ik met veel plezier heel persoonlijke cv's helpen doen ontstaan.

d. De sollicitatiebrief oftewel de motivatiebrief

Ook wat de motivatiebrief betreft zou het te ver reiken om uitgebreid er op in te gaan. Van belang is dat de brief concreet is, uit één bladzijde bestaat en vooral consequent en logisch. Op taalfouten wordt ook nog altijd geselecteerd. Hieronder een voorbeeld met tips.

De heer D. Jansen
Rood BV
Industrieterrein 4
1234 AB Zeist

Rotterdam, 1 december 2016
Betreft: vacature verkoper De Lampenkap d.d. 24 november 2016

Geachte heer Jansen,

Een sterk begin kan zijn het aangeven van de overeenkomsten tussen de situatie van werkgever en u, de sollicitant. Deze overeenkomsten kunnen op verschillende terreinen liggen: type organisatie, grootte, vorm organisatie. ligging en dergelijke. Ook overeenkomsten in leveranciers, productie, distributie, marketing, verkoop afnemers enz. kunnen interessant zijn om aan te halen. Vergeet ook niet de nieuwe ontwikkelingen die het bedrijf wenst in te zetten en waar u reeds ervaring in hebt.

In de volgende alinea maakt u met verwijzing naar de inhoud van de advertentie en de aanvullende informatie uit een telefoongesprek of uit een door u gehouden netwerkgesprek duidelijk dat u kunt voldoen aan de wensen die men stelt. Daarbij wijst u op uw resultaten, die u hebt bereikt in dergelijke situaties of procedures. Schroom niet behaalde cijfers te noemen. Op een dergelijke wijze maakt u uw capaciteiten en vaardigheden geloofwaardig.

In deze alinea geeft u aan waarom u deze functie bij dit bedrijf wilt gaan doen. Aan de orde komt niet, waarom u weg wilt of op zoek bent naar een andere functie.

Nu alles geschreven hebbende, poogt u in de laatste alinea de lezer te bewegen u uit te nodigen voor een oriënterend gesprek of een onderhoud opdat u uw mogelijkheden voor deze organisatie kunt uiteen zetten. Ook kunt u het initiatief naar u toe te trekken en aangeven dat u zo vrij bent om hem/haar op datum x telefonisch te benaderen. Dit laatste is meer van toepassing bij een open sollicitatiebrief.

Met vriendelijke groet,

M. Pieterse
Veerstraat 1
5678 CD Rotterdam
telefoon xxxxxx
bijlage: curriculum vitae

e. Via de sociale media

Natuurlijk kunt u uw sollicitatiebrief + cv via de e-mail verzenden. Daarnaast kunt u een selectie maken van branches waarvan u op de hoogte wenst te blijven, in het bijzonder wat de vacatures betreft. U kunt zich aanmelden bij e-mail alert of job alert
Het reikt te ver om hier technisch op in te gaan, doch vraag in uw omgeving na hoe u dit kunt doen.
Draag er zorg voor dat uw uitgebreid profiel met benoeming van uw competenties en ervaring te vinden is op de sociale media als LinkedIn en/of Facebook of welke er nog meer worden ontwikkeld. Op dit moment zijn de meest actuele vacaturesites de nationalevacaturebank.nl, monsterbord.nl, Intermediar.nl en Stepstone.nl

Actueel lijkt te zijn een sollicitatiefilmpje. Als u daarvoor kiest, dan is het juist van belang dat u uw verhaal, uw persoonsprofiel, zo goed mogelijk vertelt, vol overtuiging, kort en bondig en met charme. Dat vereist een zeer gedegen voorbereiding.

2. Persoonlijk
a. Uitzendbureau

In deze tijd is het heel gebruikelijk om via een uitzendbureau een functie te verkrijgen. U dienst zich er aan te melden en zich net zo te presenteren als u zou solliciteren. Ook hierbij werkt het heel goed als u uw persoonsprofiel goed kunt verwoorden en het accent kunt leggen op uw kwaliteiten. De presentatie bij een uitzendbureau is bijna gelijk aan een sollicitatiegesprek.

b. Netwerken

Het schijnt, dat 80 % van de 50+ers, die een functie vinden, die krijgen via netwerken. Wellicht ook voor u nuttig om te gaan netwerken. Netwerken is, volgens Engelfriet, het opbouwen van een sociale bankrekening. Het is een kwestie van mensen leren kennen en hen ten dienste staan. Bedenken wat u voor deze vrouw of man kunt betekenen. En het werkt natuurlijk ook omgekeerd. Dat houdt in dat u een goede presentatie van u zelf hebt en de inhoud van uw boodschap, uw competenties en uw wensen ten aanzien van uw nieuwe functie goed weet over te dragen.
Ik ga u uitleggen wat netwerken niet is: het is niet vragen om een baan of functie,
het is niet verwachten dat iemand u ergens binnen praat of bemiddelt.
Het is ook niet, zoals iemand mij haar vorm van netwerken uitlegde: “ik ga winkel in winkel uit en vraag of zij een baan hebben en ik laat mijn cv achter”. Dat is noch netwerken noch solliciteren.
Netwerken is heel goed weten wat voor functie of in welke branche u wilt werken en ook heel goed weten welke uw competenties, kwaliteiten u bezit en die ook heel goed kunnen verwoorden. En dat zo kort mogelijk. De kreet KISS wordt er op losgelaten en dat betekent: Keep is short and simple, houd het kort en formuleer eenvoudig.
In een van mijn tips leg ik uitvoerig uit hoe u te werk gaat met netwerken, stap voor stap. Ik adviseer u nu al vast een lijst te maken van alle mensen die u kent, uw relaties, buren, kennissen, vrienden, (ex-)collega's, familie, clubgenoten.

Het sollicitatiegesprek

Daar doet u het dus voor. Ga vooral, indien mogelijk sfeer proeven. Ga in de hal zitten wachten op een “vriendin” medewerker en kijk hoe de mensen met elkaar om gaan. Hoe ze gekleed zijn. Ondanks het gegeven, dat u u zelf dient te blijven kunt u zich wellicht toch aanpassen aan de kledingcode. Vraag informatie over het bedrijf, zo u dat al niet had gedaan, bij mensen in uw omgeving. Dat kan u van nut zijn in het sollicitatiegesprek.
De vele tips in mijn boek zijn hier van toepassing, die kan ik hier niet even samenvatten.
Ik wens u heel veel succes bij het zoeken en het vinden van een nieuwe functie.
Irma Hendriks